جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
وسپه
4,798
%-1
شاراك
31,000
%-3
ملت
1,558
%-2
تاپيكو
12,700
%-2
پارسان
31,890
%-2
وغدير
18,440
%-1
خبهمن
2,139
%-5
وبصادر
1,833
%-5
فخوز
3,019
%-5
شبندر
8,940
%-2
فملي
7,600
%-2
وصندوق
14,680
%1
فولاد
6,080
%-2
وبانك
10,430
%0
واميد
13,020
%-1
ومعادن
4,990
%-4
وتجارت
1,681
%-3
خودرو
3,031
%-4
وسپه
4,798
%-1
شاراك
31,000
%-3
ملت
1,558
%-2
تاپيكو
12,700
%-2
پارسان
31,890
%-2
وغدير
18,440
%-1
خبهمن
2,139
%-5
وبصادر
1,833
%-5
فخوز
3,019
%-5
شبندر
8,940
%-2
فملي
7,600
%-2
وصندوق
14,680
%1
فولاد
6,080
%-2
وبانك
10,430
%0
واميد
13,020
%-1
ومعادن
4,990
%-4
وتجارت
1,681
%-3
خودرو
3,031
%-4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 59,323,101 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن