يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
بستن

پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 18,164,988 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن