پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
بستن

وبانك
8,110
%-1
خبهمن
1,987
%-4
ملت
1,197
%-1
وبصادر
1,817
%0
وتجارت
1,888
%3
فخوز
6,350
%-3
فولاد
10,070
%0
وغدير
13,840
%-2
ومعادن
9,370
%-2
واميد
13,220
%1
شاراك
42,650
%0
پارسان
30,740
%-2
شبندر
5,860
%-2
تاپيكو
13,380
%-3
وصندوق
12,750
%0
وسپه
7,530
%-2
وتوس
9,740
%-4
وبانك
8,110
%-1
خبهمن
1,987
%-4
ملت
1,197
%-1
وبصادر
1,817
%0
وتجارت
1,888
%3
فخوز
6,350
%-3
فولاد
10,070
%0
وغدير
13,840
%-2
ومعادن
9,370
%-2
واميد
13,220
%1
شاراك
42,650
%0
پارسان
30,740
%-2
شبندر
5,860
%-2
تاپيكو
13,380
%-3
وصندوق
12,750
%0
وسپه
7,530
%-2
وتوس
9,740
%-4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 53,566,264 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن