چهارشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۲
وسپه
5,900
%2
شاراك
37,840
%4
ملت
1,428
%0
تاپيكو
17,290
%5
پارسان
37,330
%5
وغدير
25,400
%3
خبهمن
2,050
%1
وبصادر
2,025
%0
فخوز
4,062
%0
شبندر
11,060
%3
فملي
7,490
%7
وصندوق
18,470
%4
فولاد
5,890
%14
واميد
14,540
%0
ومعادن
6,250
%5
وتجارت
2,027
%5
خودرو
3,376
%2
وتوس
15,670
%7
وسپه
5,900
%2
شاراك
37,840
%4
ملت
1,428
%0
تاپيكو
17,290
%5
پارسان
37,330
%5
وغدير
25,400
%3
خبهمن
2,050
%1
وبصادر
2,025
%0
فخوز
4,062
%0
شبندر
11,060
%3
فملي
7,490
%7
وصندوق
18,470
%4
فولاد
5,890
%14
واميد
14,540
%0
ومعادن
6,250
%5
وتجارت
2,027
%5
خودرو
3,376
%2
وتوس
15,670
%7
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 72,565,831 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن