پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
بستن

وسپه
7,790
%0
شاراك
38,550
%4
ملت
1,218
%0
تاپيكو
13,000
%3
وغدير
12,940
%3
خبهمن
1,857
%1
وبصادر
1,830
%0
فخوز
5,580
%-4
شبندر
6,420
%5
فملي
6,720
%-1
وصندوق
11,120
%-2
فولاد
9,620
%0
وبانك
7,790
%1
واميد
14,090
%1
ومعادن
8,820
%1
وتجارت
1,745
%1
خودرو
1,934
%0
وتوس
6,550
%-5
وسپه
7,790
%0
شاراك
38,550
%4
ملت
1,218
%0
تاپيكو
13,000
%3
وغدير
12,940
%3
خبهمن
1,857
%1
وبصادر
1,830
%0
فخوز
5,580
%-4
شبندر
6,420
%5
فملي
6,720
%-1
وصندوق
11,120
%-2
فولاد
9,620
%0
وبانك
7,790
%1
واميد
14,090
%1
ومعادن
8,820
%1
وتجارت
1,745
%1
خودرو
1,934
%0
وتوس
6,550
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 51,267,531 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن