يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
بستن

وسپه
17,500
%-5
شاراك
26,610
%-5
ملت
14,040
%-5
تاپيكو
19,340
%-5
پارسان
29,270
%-5
وغدير
17,540
%-5
خبهمن
25,000
%-5
وبصادر
4,190
%-5
فخوز
50,620
%-5
شبندر
43,010
%2
فملي
35,560
%-5
وصندوق
17,640
%-5
فولاد
20,550
%-5
وبانك
19,780
%-5
واميد
43,790
%-5
ومعادن
18,410
%-5
وتجارت
3,400
%-5
خودرو
3,200
%-5
وتوس
26,950
%-5
وسپه
17,500
%-5
شاراك
26,610
%-5
ملت
14,040
%-5
تاپيكو
19,340
%-5
پارسان
29,270
%-5
وغدير
17,540
%-5
خبهمن
25,000
%-5
وبصادر
4,190
%-5
فخوز
50,620
%-5
شبندر
43,010
%2
فملي
35,560
%-5
وصندوق
17,640
%-5
فولاد
20,550
%-5
وبانك
19,780
%-5
واميد
43,790
%-5
ومعادن
18,410
%-5
وتجارت
3,400
%-5
خودرو
3,200
%-5
وتوس
26,950
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 61,482,802 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن