پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹
بستن

وسپه
20,290
%-5
شاراك
34,690
%-5
ملت
21,630
%-5
تاپيكو
20,400
%0
پارسان
36,000
%5
وغدير
18,070
%-5
خبهمن
23,110
%2
وبصادر
3,820
%-1
فخوز
39,100
%-5
شبندر
47,000
%5
فملي
32,390
%-5
وصندوق
24,920
%-5
فولاد
20,080
%1
وبانك
25,870
%-5
واميد
47,000
%-5
وتجارت
3,510
%-4
وسپه
20,290
%-5
شاراك
34,690
%-5
ملت
21,630
%-5
تاپيكو
20,400
%0
پارسان
36,000
%5
وغدير
18,070
%-5
خبهمن
23,110
%2
وبصادر
3,820
%-1
فخوز
39,100
%-5
شبندر
47,000
%5
فملي
32,390
%-5
وصندوق
24,920
%-5
فولاد
20,080
%1
وبانك
25,870
%-5
واميد
47,000
%-5
وتجارت
3,510
%-4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 64,957,390 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن