دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شرکت های تابعه
 • شركت ليزينگ آريا دانا
 • تاريخچه: 
 • شركت ليزينگ آريا دانا در تاريخ 1383/02/09 به صورت شركت سهامي عام تأسيس و طي شماره 220441 تحت نام شركت سرمايه گذاري آريا دانا بـا سرمايه 10 ميليون ريال دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. برابر مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1384/06/06 نام شركت به ليزينگ آريا دانا تغيير يافته و در تاريخ 1387/07/02 در مرجع ثبت شركتها به ثبت رسيده است. 
شــركت لــــــيزينگ آريــا دانــا
 • سرمايه و سهامداران عمده:
 • سرمايه قانوني و ثبت شده شركت در حال حاضر مبلغ 100 ميليارد ريال منقسم به 100 ميليون سهم يكهزار ريالي با نام تقسيم شده است.
 • موضوع فعاليت
 • شركت در تاريخ 1387/09/10 و طي نامه شماره50987 موفق به اخذ مجوز فعاليت يك ساله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وهمچنين درتاريخ 1387/09/30 و طي نامه شماره 4/13-1213-722-30987موفق به اخذ مجوز شماره گـذاري از پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گرديد. هم اكنون شركت با مجوز فعاليت 5 ساله به شماره 385765 مورخ 92/12/28 صادره از بانك مركزي جمهوري اسلامي مشغول فعاليت است.
 • اطلاعات ارتباطی
 • نشانيمركز اصلي شركت: تهران – بزرگراه شهید لشگری( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن
 • تلفن 48027
 • فاكس48097401 نشاني سايت www.Arialease.com
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064