جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
بستن

وسپه
12,075
%5
شاراك
27,043
%5
ملت
19,478
%5
تاپيكو
9,837
%5
پارسان
18,143
%5
وغدير
10,269
%5
خبهمن
11,989
%5
وبصادر
1,754
%2
فخوز
25,249
%5
شبندر
20,578
%21
فملي
14,739
%5
فولاد
9,626
%5
وبانك
16,846
%5
واميد
24,398
%5
ومعادن
11,766
%5
وتجارت
1,902
%2
خودرو
1,653
%5
وتوس
8,755
%2
وسپه
12,075
%5
شاراك
27,043
%5
ملت
19,478
%5
تاپيكو
9,837
%5
پارسان
18,143
%5
وغدير
10,269
%5
خبهمن
11,989
%5
وبصادر
1,754
%2
فخوز
25,249
%5
شبندر
20,578
%21
فملي
14,739
%5
فولاد
9,626
%5
وبانك
16,846
%5
واميد
24,398
%5
ومعادن
11,766
%5
وتجارت
1,902
%2
خودرو
1,653
%5
وتوس
8,755
%2
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 38,562,283 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن